Menu
Prázdny košík
Vstup

Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky www.profinails.sk zaručuje návštevnikom a kupujúcim bezpečne a diskretné spracovanie osobných údajov v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady 2016/679 EU - (GDPR).
Prevádzkovateľ ziskava od kupújeho registračne údaje, ktore su ďalej spracovávane za účelom vystavenia daňového dokladu, na kontaktovanie zákazníka ohľadom stavu objednávky a samotne doručovanie. 
Profinails.sk je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
Príjemcovia sú - prevádzkovateľ internetového obchodu stránky e-shop www.profinails.sk, účtovnícka spoločnosť, kuriérska spoločnosť, spoločnosť zabezpečujúca technickú podporu eshopu.

Ak kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov pri registrácii na stranke www.profinails.sk na obchodne účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu,
svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním  prosby o zrušenie účtu a odvolania so spracovaním osobných údajov na e-mail predávajúceho alebo kliknutím na ZMAZAT v oddeleni Úprava osobných údajov  na konci.
Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov.

Kupujuci dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracoval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Kupujuci má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola č.3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracovaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Kupujúci (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailu.
Kupujúci (v prípade ak je právnická osoba alebo podnikateľ) oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje  v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 a v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.
Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.
Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.
Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom).
Na základe písomnej žiadosti môže kupujúci od predávajúceho žiadať:
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané, informácie o spracúvaní osobných údajov zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:
spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.
Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

Stránka využíva cookies na:

  • Záznam o prihlásení
  • Zoznam obsahu košíka
  • Štatistiku o prehliadaní stránky